50 درصد تخفیف در مکالمه تلفن ثابت

50 درصد تخفیف در مکالمه تلفن ثابت


مشترکان تلفن ثابت که مبلغ مکالمات داخل کشور آنها از میانگین مبلغ مکالمات سه دوره قبلی قبضشان بیشتر باشد به ازای مازاد میانگین متوسط سه دوره از 50 درصد تخفیف پرداخت در صورت حساب برخوردار خواهند شد.