کد سند:    
مزایده شماره 2/96
مشخصات آگهی
 موضوع: تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب
تشریح:

مزایده شماره 2/96 نوبت اول

شرکت مخابرات ایران – منطقه یزد در نظر دارد تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب خود به شرح ذیل و کیفیت منـدرج در اسنـاد مربوطه را از‌ طـریق ‌مزایده ‌عمـومی به فروش برساند. خریداران می توانند جهت رویت شماره‌های رند به نشانی‌های زیر مراجعه و در صورت تمایل پس از واریزمبلغ -/ 50.000 ریال برای هر شماره تلفن ثابت به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080268129 به نام شرکت مخابرات ایران – منطقه یزد اقدام و حداکثر تا تاریخ دوشنبه 10/7/1396 در وقت اداری وبا ارائه فیش بانکی اسناد مزایده را دریافت و پس از تکمیل، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تاتاریخ شنبه 22/7/1396 جهت تحویل و اخذ رسید، به دبیرخانه مجتمع اداری این شرکت واقع در میدان امام حسین(ع) و در شهرستانها به مراکز اداری شهرستان مربوطه مراجعه نمایند.

نشانی جهت رویت و دریافت اسناد شماره‌های رند و مرتب ثابت:

  1. یزد- میدان امام حسین(ع) ساختمان مرکزی امام حسین(ع) – طبقه اول - واحد قراردادها –
  2. ادارات مخابرات شهرستانهای یزد(اسناد مربوط به شهرستان بهاباد در شهرستان بافق و شهرستان اشکذر در شهرستان یزد توزیع می‌گردد).

ضمناً لیست‌اسامی شماره‌های‌فوق‌الذکردرسایتwww.yazdtelecom.ir قابل رویت می‌باشد.

مدارک لازم:

1- تضمین شرکت در مزایده معادل 10% مبلغ پایه بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا چک بانکی تضمین شده و یا واریز وجه نقد بحساب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 3400080267181 به نام شرکت مخابرات ایران – منطقه یزد

2- اسناد مزایده

قابل توجه شرکت کنندگان :

* به پیشنهادهای مبهم ، فاقد امضاء، مشروط، فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ونظایر اینها وهمچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

* در صورت درج آگهی در روزنامه استانی ملاک زمان توزیع اسناد و تحویل آنها به دبیرخانه این شرکت تاریخ چاپ در روزنامه کثیر الانتشار سراسری می باشد.

* این مزایده یک مرحله‌ای بوده و گشایش پاکتها در تاریخ یکشنبه 23/7/1396 در محل اداره پشتیبانی و تدارکات شرکت به نشانی یزد– میدان امام حسین(ع) ساختمان مرکزی شرکت مخابرات ایران – منطقه یزد- طبقه اول می‌باشد.

 

تلفن پاسخگویی 37333013 WWW.yazdtelecom.ir

روزنامه استانی S 

 

روزنامه سراسری S

   شرکت مخابرات ایران - منطقه یزد

 

 

نرخ پایه مزایده شماره‌های (رند- نقره‌ای) تلفن ثابت به تفکیک مراکز شهرستان یزد و شهرستانهای تابعه
ردیف نام  مرکز / شهر  شهرستان    مبلغ شماره‌نقره ای 1   مبلغ شماره‌نقره ای  2   مبلغ شماره‌نقره ای 3 
1 شهرک صنعتی یزد یزد 18,000,000 15,000,000 12,000,000
2 هفتم تیر  یزد 18,000,000 15,000,000 12,000,000
3 مطهری  یزد 18,000,000 15,000,000 12,000,000
4 کوثر  یزد 15,000,000 12,500,000 10,000,000
5 روحپرور یزد 15,000,000 12,500,000 10,000,000
6 مفتح  یزد 15,000,000 12,500,000 10,000,000
7 صدوقی  یزد 15,000,000 12,500,000 10,000,000
8 امام خمینی  یزد 12,000,000 10,000,000 8,000,000
9 آزادگان یزد 12,000,000 10,000,000 8,000,000
10 رسالت یزد 9,000,000 7,500,000 6,000,000
11 شاهدیه  یزد 9,000,000 7,500,000 6,000,000
12 زارچ   یزد 9,000,000 7,500,000 6,000,000
13 محمد آباد یزد  یزد  7,500,000 6,250,000 5,000,000
14 شهرک صنعتی میبد  میبد 18,000,000 15,000,000 12,000,000
15 میبد(مراکزشهری) میبد 12,000,000 10,000,000 8,000,000
16 ندوشن  میبد 7,500,000 6,250,000 5,000,000
17 شهرک صنعتی مهریز مهریز  18,000,000 15,000,000 12,000,000
18 مهریز  مهریز  9,000,000 7,500,000 6,000,000
19 منشاد مهریز  7,500,000 6,250,000 5,000,000
20 هرات  خاتم 7,500,000 6,250,000 5,000,000
21 مروست  خاتم 7,500,000 6,250,000 5,000,000
22 تفت  تفت  9,000,000 7,500,000 6,000,000
23 نیر تفت  7,500,000 6,250,000 5,000,000
24 ده بالا  تفت  7,500,000 6,250,000 5,000,000
25 طزرجان تفت  7,500,000 6,250,000 5,000,000
26 سانیج  تفت  7,500,000 6,250,000 5,000,000
27 بهاباد  بهاباد  7,500,000 6,250,000 5,000,000
28 بافق  بافق  9,000,000 7,500,000 6,000,000
29 خضرآباد  اشکذر  7,500,000 6,250,000 5,000,000
30 اشکذر اشکذر 9,000,000 7,500,000 6,000,000
31 حسن آباد و حسین آباد اشکذر  اشکذر 9,000,000 7,500,000 6,000,000
32 احمد آباد  اردکان   12,000,000 10,000,000 8,000,000
33 شهرک صنعتی اردکان  اردکان 18,000,000 15,000,000 12,000,000
34 کافو نوری ایفا سرام  اردکان 18,000,000 15,000,000 12,000,000
35 اردکان( مراکزشهری) اردکان 12,000,000 10,000,000 8,000,000
36 عقدا اردکان 7,500,000 6,250,000 5,000,000
37 ابرکوه  ابرکوه  9,000,000 7,500,000 6,000,000
38 مهردشت ابرکوه  7,500,000 6,250,000 5,000,000
39 سایر مراکز روستایی  استان 6,000,000 5,000,000 4,000,000
&
ردیف نام  مرکز  شماره  درجه رندی 
1 یزد -هفت تیر 38349393  نقره ای درجه 3
2 یزد -هفت تیر 38349293 نقره ای درجه 3 
3 یزد -هفت تیر 38349291 نقره ای درجه 3 
4 یزد -هفت تیر 38349091 نقره ای درجه 3 
5 یزد -هفت تیر 38348887 نقره ای درجه 3 
6 یزد -هفت تیر 38348787  نقره ای درجه 3
7 یزد -هفت تیر 38348686  نقره ای درجه 3
8 یزد -هفت تیر 38348685 نقره ای درجه 3 
9 یزد -هفت تیر 38348180 نقره ای درجه 3 
10 یزد -هفت تیر 38348081 نقره ای درجه 3 
11 یزد -هفت تیر 38348070 نقره ای درجه 3 
12 یزد -هفت تیر 38347675 نقره ای درجه 3 
13 یزد -هفت تیر 38347575  نقره ای درجه 3
14 یزد -هفت تیر 38347273 نقره ای درجه 3 
15 یزد -هفت تیر 38347272  نقره ای درجه 3
16 یزد -هفت تیر 38346867 نقره ای درجه 3 
17 یزد -هفت تیر 38346564 نقره ای درجه 3 
18 یزد -هفت تیر 38346060  نقره ای درجه 3
19 یزد -هفت تیر 38346050 نقره ای درجه 3 
20 یزد -هفت تیر 38345757  نقره ای درجه 3
21 یزد -هفت تیر 38345252  نقره ای درجه 3
22 یزد -هفت تیر 38344544 نقره ای درجه 3 
23 یزد -هفت تیر 38344342 نقره ای درجه 3 
24 یزد -هفت تیر 38343535  نقره ای درجه 3
25 یزد -هفت تیر 38343344 نقره ای درجه 3 
26 یزد -هفت تیر 38343333 طلائی درجه 3
27 یزد -هفت تیر 38343332 نقره ای درجه 3 
28 یزد -هفت تیر 38342828  نقره ای درجه 3
29 یزد -هفت تیر 38342726 نقره ای درجه 3 
30 یزد -هفت تیر 38342221 نقره ای درجه 3 
31 یزد -هفت تیر 38342200 نقره ای درجه 3 
32 یزد -هفت تیر 38341717  نقره ای درجه 3
33 یزد -هفت تیر 38341415 نقره ای درجه 3 
34 یزد -هفت تیر 38340607 نقره ای درجه 3 
35 یزد -هفت تیر 38340088 نقره ای درجه 3 
36 یزد -هفت تیر 38340011 نقره ای درجه 3 
37 یزد -هفت تیر 38340001 نقره ای درجه 3 
38 یزد -هفت تیر 38279797  نقره ای درجه 3
39 یزد -هفت تیر 38279697 نقره ای درجه 3 
40 یزد -هفت تیر 38278811 نقره ای درجه 3 
41 یزد -هفت تیر 38276868  نقره ای درجه 3
42 یزد -هفت تیر 38276688 نقره ای درجه 3 
43 یزد -هفت تیر 38275859 نقره ای درجه 3 
44 یزد -هفت تیر 38275858  نقره ای درجه 3
45 یزد -هفت تیر 38275857 نقره ای درجه 3 
46 یزد -هفت تیر 38275566 نقره ای درجه 3 
47 یزد -هفت تیر 38272928 نقره ای درجه 3 
48 یزد -هفت تیر 38271212  نقره ای درجه 3
49 یزد -هفت تیر 38270303  نقره ای درجه 3
50 یزد -هفت تیر 38269595  نقره ای درجه 3
51 یزد -هفت تیر 38268855 نقره ای درجه 3 
52 یزد -هفت تیر 38268811 نقره ای درجه 3 
53 یزد -هفت تیر 38268800 نقره ای درجه 3 
54 یزد -هفت تیر 38268787  نقره ای درجه 3
55 یزد -هفت تیر 38267711 نقره ای درجه 3 
56 یزد -هفت تیر 38266644 نقره ای درجه 3 
57 یزد -هفت تیر 38266611 نقره ای درجه 3 
58 یزد -هفت تیر 38266363  نقره ای درجه 3
59 یزد -هفت تیر 38265656  نقره ای درجه 3
60 یزد -هفت تیر 38264545  نقره ای درجه 3
61 یزد -هفت تیر 38264141  نقره ای درجه 3
62 یزد -هفت تیر 38263399 نقره ای درجه 3 
63 یزد -هفت تیر 38263232  نقره ای درجه 3
64 یزد -مفتح 38309998 نقره ای درجه 3 
65 یزد -مفتح 38309955 نقره ای درجه 3 
66 یزد -مفتح 38309392 نقره ای درجه 3 
67 یزد -مفتح 38309191  نقره ای درجه 3
68 یزد -مفتح 38308988 نقره ای درجه 3 
69 یزد -مفتح 38308811 نقره ای درجه 3 
70 یزد -مفتح 38308585  نقره ای درجه 3
71 یزد -مفتح 38308382 نقره ای درجه 3 
72 یزد -مفتح 38308181  نقره ای درجه 3
73 یزد -مفتح 38307979  نقره ای درجه 3
74 یزد -مفتح 38307878  نقره ای درجه 3
75 یزد -مفتح 38307788 نقره ای درجه 3 
76 یزد -مفتح 38307755 نقره ای درجه 3 
77 یزد -مفتح 38307676  نقره ای درجه 3
78 یزد -مفتح 38307373  نقره ای درجه 3
79 یزد -مفتح 38307372 نقره ای درجه 3 
80 یزد -مفتح 38306868  نقره ای درجه 3
81 یزد -مفتح 38306465 نقره ای درجه 3 
82 یزد -مفتح 38305959  نقره ای درجه 3
83 یزد -مفتح 38305657 نقره ای درجه 3 
واحد منتشر کننده: شرکت مخابرات ایران منطقه یزد
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: 0
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان: 1396/06/12
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی
  تعداد بازدید: 615

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟