اسفند94  وضعیت شاخصهای مخابراتی استان لغایت  
        شرکت سهامی مخابرات استان یزد          
عملکرد ابتدای سال 94 لغایت اسفندماه وضعیت لغایت اسفند ماه 94 وضعیت پایان سال   93 واحد عنوان شاخص ردیف‌  
16200 526926 510726 شماره مشغول بکار تلفن ثابت  1  
1 49.0 48.3 درصد ضریب‌نفوذ تلفن ثابت استان  2  
0 51.55 51 درصد ضریب نفوذ تلفن ثابت مرکز استان 3  
0 1492 1492 تعداد  تلفن همگانی 4  
0 150 150 تعداد مراکز تلفن ثابت 5  
-18951 1073482 1092433 شماره مشغول به کار تلفن همراه 6  
-3.5 99.9 103 درصد ضریب نفوذ تلفن همراه 7  
9 156 147 سایت عادی سایت دیتا ارتباطات دیتا 8  
51 51 51 سایت uso    
18632 120587 101955 پورت  منصوبه 9  
14554 96259 81705 دایرشده  10  
5664 79858 74194 منصوبه شرکتهای PAP 11  
14031 65275 51244 دایرشده  12  
1685 66584 64899 شماره مشغول بکار روستائی تلفن ثابت ارتباطات روستایی    
0.9 41.5 41 درصد ضریب نفوذ روستائی    
0 114 114 تعداد دفاتر ICT روستائی    
2 795 793 تعداد روستاهای دارای ارتباط 13  
0 0.72 0.83 درصد پرسنل به ازای هزار شماره دایری تلفن 14  
                   
            اطلاعات عمومی  
                   
تعداد روستاهای بالای 100 نفر تعداد دهستان تعداد بخش تعداد شهر تعداد شهرستان  تعداد استان جمعیت تا تاریخ تنظیم مساحت
(خاکی) (کیلومتر مربع)
 
363357 2293 925 1071 367 30 72784019 1629807 کشور
268 43 19 21 10 _ 1074428   استان

 

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟