جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت پایان سال  94
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت پایان سال 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت اسفند
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 11645 11978 333
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 31.5 31.8 0.4
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3775 3841 66
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.05 27.48 0.44
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 21578 22671 1093
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 58.2 58.2 0
7  سایت BTS تعداد 26 28 2
8  سایت دیتا  تعداد 15 15 0
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2138 2625 487
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 119 119 0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0
           
         
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد شهر تعداد بخش تعداد دهستان
  8201 37671 2 2 4
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟