اطلاعيه شماره (1)

قابل توجه كليه كارگزاران دفاتر آي سي تي استان يزد

با توجه به احتمال شروع پرداخت يارانه نقدي رعايت نكات ذيل الزامي مي باشد:‌

الف:‌تامين نقدينگي:

 • درخواست به موقع وجوه موردنياز از شعبه ناظر بصورت روزانه
 • هماهنگي و پيگيري پيك مبادله وجوه پستي و حضور به موقع آنان

 

ب: مشتري مداري وطرح تكريم:

 • كليه مرخصي ها تا اطلاع ثانوي لغو مي باشد و تمامي كارگزاران بايستي در ساعات مقرر در دفتر حضور فعال و مستمر داشته باشند.
 • اطلاع رساني به مشتريان و توجيه آنان مبني بر موجود بودن در حساب شخصي آنان و بهره مندي از جوايز قرعه كشي و تسهيلات
 • در صورت كمبود نقدينگي احتمالي در صندوق آن دفتر كارگزاران ضمن تكريم مشتريان با متانت نسبت به راهنمايي مبني بر محفوظ بودن وجوه آنان در حساب اقدام نمايند تا موجب نارضايتي مشتريان نگردد.
 • كارگزاران توجه نمايند هيچ اجباري در نگهداري وجوه در حساب مشتريان نمي باشد و رضايت مشتريان در اولويت قرار دارد.

ج: حراست و حفاظت از دفاتر:

 • به دليل افزايش نقدينگي صندوق دفاتر در طول دوره پرداخت يارانه ها در ورود و خروج افزاد دقت بيشتري انجام داده و افزاد مشكوك و مزاحم را شناسايي و بدون هيچ گونه عكس العملي در دفتر در اسرع وقت به شعبه ناظر و نزديكتريم پاسگاه انتظامي محل اطلاع دهيد.
 • درروستاهاي فاقد پاسگاه انتظامي هماهنگي با رئيس شورا و دهيار لازم است.
 • هنگام دريافت كيسه حمل وجوه كيسه را در قسمت باجه و به دور از ديد مشتريان شمارش و كنترل نموده و بلافاصله به صندوق انتقال داده مبالغ موردنياز را بصورت چندمرحله از صندوق خارج و به باجه انتقال دهيد.
 • از تعويض يا خرد كردن اسكناس وايران چك از طريق افراد به خصوص ناشناس خودداري نمائيد.
 • كليد صندوق را در جاي امن و مطمئني نگهداري و محافظت نماييد.
 • سيستم اعلان سرقت را بويژه در هنگام خروج از دفاتر فعال نماييد.

د:‌كنترل و بستن صندوق روزانه و اسناد صادره

 • كارگزاران موظف به بستن حساب صندوق و كنترل آن بصورت روزانه بوده و هرگونه مغايرتي لازم است در طي همان روز بررسي و رفع گردد و با شعبه ناظر نيز هماهنگي لازم صورت گيرد.
 • كليه آمار درخصوص پرداخت يارانه ها بصورت روزنه تهيه و به شعبه ناظر ارسال گردد.
 • اسناد وگزارشهاي مربوطه روزانه از سيستم اخذ و بايگاني گردد بطوريكه به سهولت قابل دسترسي باشد.
 • هرگونه مغايرت در اسناد و صندوق مشاهده گرديد سريعا با شعبه ناظرتماس گرفته و رفع گرد.

مديريت شعب پست بانك استان يزد

بهرام رضايي عرب      محمدميرمحمدي

 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟