جدول مقایسه ای وضعیت شاخصهای مخابراتی شهرستان خاتم لغایت آذر ماه سال  94      
ردیف عنوان شاخص شاخص  پایان سال93 وضعیت لغایت آذرماه 94 عملکردابتدای سال 94 لغایت آذر ماه   وضعیت استان  نسبت شاخصهای شهرستان خاتم به استان 
1   مشغول بکارتلفن ثابت شماره 11645 11873 228   522487 2.3
2 ضریب نفوذ تلفن ثابت   درصد 31.5 31.7 0.2   48.8 64.9
3 مشغول بکار تلفن ثابت روستایی  شماره 3775 3799 24   64899 5.9
4 ضریب نفوذ تلفن ثابت روستایی   درصد 27.0 27.2 0.14   40.6 67.0
5   مشغول بکارتلفن همراه شماره 13226 13193 -33   1092433 1.2
6 ضریب نفوذ تلفن همراه  درصد 58.2 58.2 0   103.4 56.3
7  سایت BTS تعداد 27 27 0   577 4.7
8  سایت دیتا  تعداد 15 15 0   201 7.5
9 مشغول بکار ADSL مخابرات  پورت 2138 2441 303   79500 3.1
10  مراکز تلفن ثابت  تعداد 15 15 0   150 10.0
11 سایت GSM روستائی تعداد 7 7 0   73 9.6
12  روستاهای دارای ارتباط تعداد 119 119 0   793 15.0
13 دفاتر خدمات ارتباطی شهری تعداد 2 2 0   66 3.0
14 فیبرنوری کیلومتر 121 121 0   3702 3.3
                 
               
  مساحت (کیلومترمربع) جمعیت تعداد بخش تعداد دهستان   بهره برداری از 7 پروژه مخابراتی با
سرمایه گذاری بالغ بر 4/94 میلیارد ریال
 در سال 93
  8201 36984 2 4  
 
37333030 پاسخگويي روابط عمومي شركت مخابرات استان يزد


نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه واگذاری اینترنت پرسرعت شرکت مخابرات استان یزد چیست؟